சான்றிதழ்

ZHIHUA-FM-Gasketed-Certificate_00

ZHIHUA FM கேஸ்கெட்டட் சான்றிதழ்

ZHIHUA-FM-Non-Gasket-Certificate_00

ZHIHUA FM அல்லாத கேஸ்கட் சான்றிதழ்

ZHIHUA UL EX26750 சான்றிதழ்

ZHIHUA UL EX26867 சான்றிதழ்

CE  CERTIFICAE

CE

SGS

எஸ்ஜிஎஸ்

ISO9001

ISO9001